Okehampton Borough within Devon
 
Old Sarum Borough within Wiltshire
 
Orford Borough within Suffolk
 
Orkney, Shetland and Caithness
 
Oxford Borough within Oxfordshire
 
Oxford University Borough within Oxfordshire
 
Oxfordshire County