Taunton Borough within Somerset
 
Tavistock Borough within Devon
 
Totnes Borough within Devon
 
Truro Borough within Cornwall