Plympton Erle Borough within Devon
 
Portsmouth Borough within Hampshire